Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz. U. z 2018. poz 1000) informujemy że:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie, zwanym w skrócie PSZOK.

2. Operatorem PSZOK w Skawinie jest Miejski Zakład Usługowy Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 25 w Skawinie.

3. PSZOK w Skawinie jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy,
w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
w soboty od 7:30 do 15:30

4. Do PSZOK w Skawinie dostarczane są odpady przez mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych właścicieli nieruchomości,
o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W PSZOK w Skawinie przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
b) szkło oraz opakowania ze szkła;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
d) metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
e) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
f) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – gruz ceglany i betonowy oraz odpady
z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ;
h) zużyte opony;
i) odpady zielone;
j) odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
k) drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
l) styropian (czysty – bez kleju);
m) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz z pojazdów;
n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym magnetyczne i optyczne nośniki informacji, lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć;
o) odpady niebezpieczne; opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
p) odpady niebezpieczne; odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze;
q) odpady niebezpieczne ; kwasy, alkalia, rozpuszczalniki;
r) odpady niebezpieczne; smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki, stolarka okienna, panele podłogowe;
s) odpadowa papa, wełna mineralna, wata szklana, zanieczyszczony styropian;
t) oleje i tłuszcze jadalne oraz odpady niebezpieczne oleje i tłuszcze;
u) przeterminowane leki.
6. Roczna ilość przyjmowanych odpadów jest limitowana dla nieruchomości zamieszkałej
i niezamieszkałej (przedsiębiorców i pozostałych właścicieli nieruchomości) lub lokalu
w zabudowie wielorodzinnej:
– do 1200 kg odpadów segregowanych, za wyjątkiem wymienionych niżej,
– do 120 kg odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 5 pkt o,

7. Odpady wymienione w ust. 5 od pkt a do pkt o (włącznie) przyjmowane są nieodpłatnie,
w ramach limitu określonego w ust. 6.

8. Odpady wymienione w ust. 5 od pkt p do pkt s oraz przekraczające limit określony w ust.6 przyjmowane są odpłatnie. Obowiązujący cennik, dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie www.mzu.skawina.com.pl
oraz stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina w Skawinie www.um.skawina.net.

9. W przypadku dostawy większej ilości odpadów, powyżej 1.000 kg lub powyżej 5m3 styropianu, dostawca odpadów zobowiązany jest ustalić z Operatorem PSZOK w Skawinie termin przyjęcia (telefonicznie 12-357-20-47; 502 741 320 lub e-mailem: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm.

10. Odpady winne być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 3,5 tony.
Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

11. W PSZOK w Skawinie nie przyjmowane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady
budowlane i opakowaniowe zawierające azbest.

12. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów:

a) Mieszkańcy – formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres
zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.
b) Przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości – formularz zawiera dane
przekazującego odpady : nazwa, adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę
odpadu.
Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem karty przekazania odpadów zobowiązani są do jej wypełnienia i przedłożenia w celu potwierdzenia.

13. PSZOK w Skawinie prowadzi rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów. Dostarczający zobowiązani są przedstawić ostatnie potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Skawina należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz:
osoby fizyczne – dowód osobisty lub prawo jazdy
pozostali – kopię wpisu do rejestru KRS, CEIDG, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

14. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie prowadzony jest demontaż odpadów wielkogabarytowych.

16. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów posiadających wymagane prawem uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2016 r.