Zasady oddawania odpadów do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz pozostałych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne.

 

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz przez właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8:

 

 1. Rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 

 1. a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
 2. b) szkło oraz opakowania ze szkła;
 3. c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
 4. d) metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
 5. e) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
 6. f) odpady wielkogabarytowe (w tym styropian pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV);
 7. g) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (w tym styropian budowlany bez zanieczyszczeń zebrany selektywnie);
 8. h) odpady zielone (trawa, liście i drobne gałęzie);
 9. i) odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
 10. j) drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
 11. k) zużyte baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne;
 12. l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy oraz żarówki bez elementów niebezpiecznych;
 13. m) przeterminowane leki;
 14. n) zużyte opony (tylko z samochodów osobowych, rowerowe oraz motocyklowe);
 15. o) odpadowa papa, folie i maty budowlane, wełna mineralna, styropian zawierający kleje lub zaprawy, wata szklana;
 16. p) oleje i tłuszcze jadalne;
 17. q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 18. r) odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
 19. s) odpady niebezpieczne: zużyte baterie i akumulatory;
 20. t) odpady niebezpieczne: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy i żarówki zawierające rtęć;
 21. u) odpady niebezpieczne: odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze;
 22. v) odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne;
 23. w) odpady niebezpieczne: smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki, stolarka budowlana i drewno zawierające substancje niebezpieczne (lakiery).

 

 1. Roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz dla właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej i wynosić będzie na nieruchomość/na lokal:

 

 • do 1 200 kg odpadów segregowanych, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych oraz opon;
 • do 120 kg odpadów niebezpiecznych, o których mowa w pkt 1 lit. r – lit. w;
 • do 8 szt. opon.
 1. Odpady wymienione w pkt 1 będą przyjmowane nieodpłatnie, w ramach limitu określonego w 2 pkt, natomiast po przekroczeniu limitu będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem.

 

 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8:

 

 1. a) rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. a – lit. p.
 2. b) roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i wynosić będzie:

 

 • do 1 200 kg odpadów segregowanych, za wyjątkiem opon;
 • do 8 szt. opon.
 1. c) odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem, a po przekroczeniu limitu, o którym mowa w ppkt b zostanie naliczona dwukrotna odpłatność.

 

 1. Obowiązujący cennik, jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie www.mzu.skawina.com.pl oraz stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie www.gminaskawina.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 

 1. W przypadku dostawy większej ilości odpadów, powyżej 800 kg, dostawca odpadów będzie zobowiązany ustalić z Operatorem PSZOK w Skawinie termin przyjęcia.

 

 1. Odpady winne być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

 

 1. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

 

 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady remontowo-budowlane oraz odpady zawierające azbest.

 

 1. Operator PSZOK w Skawinie prowadzi rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

 

 1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywać się na formularzu przyjęcia odpadów:

 

 • mieszkańcy – formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu;
 • właściciele nieruchomości, nie będący osobami fizycznymi – formularz zawiera dane przekazującego odpady: nazwa, adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.
 1. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości, których udostępnione dobrowolnie dane, konieczne do realizacji usług, będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do tych danych, sprostowania lub ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych, każdej z w/w osób przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Skawina (dowodu osobistego, paszportu itp.), a w przypadku osób zamieszkujących na terenie tut. Gminy, lecz zameldowanych poza jej granicami – kopii deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami lub potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

PSZOK w Skawinie jest czynny codzienne (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy):

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00-17:30;

w soboty w godzinach od 7:30-15:00.