Cennik odbioru odpadów komunalnych

Stawki opłat

Uchwała Nr VI N/189/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Stawki opłaty

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 

  • 25,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 50,00 złotych miesięcznie od osoby, gdy  właściciel nieruchomości NIE wypełnia obowiązku zbierania  odpadów  komunalnych  w sposób  selektywny.

 

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości pojemników na odpady zmieszane o określonej pojemności powstających w miesiącu oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

 

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 22,00 złotych za worek/pojemnik o pojemności 0,06 m3– 0,12 m3
b) 25,00 złotych za pojemnik 0,14 m3
c) 40,00 złotych za pojemnik 0,24 m3
d) 100,00 złotych za pojemnik 0,66 m3
e) 150,00 złotych za pojemnik 1,1 m3
f) 740,00 złotych za pojemnik 7,0 m3
g) 862,00 złotych za pojemnik 10,0 m3
h) 578,00 złotych za 1 m3sprasowanych odpadów w prasokontenerze

 

  • jeżeli odpady komunalne NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 44,00 złotych za worek/pojemnik o pojemności 0,06 m3– 0,12 m3
b) 50,00 złotych za pojemnik 0,14 m3
c) 80,00 złotych za pojemnik 0,24 m3
d) 200,00 złotych za pojemnik 0,66 m3
e) 300,00 złotych za pojemnik 1,1 m3
f) 1 480,00 złotych za pojemnik 7,0 m3
g) 1 724,00 złotych za pojemnik 10,0 m
h) 1 156,00 złotych za 1 msprasowanych odpadów w prasokontenerze

3. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz stawki opłat.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:

  • 160,00 złotych – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
  • 320,00 złotych – jeżeli odpady NIE są zbierane w sposób selektywny.